શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મણીલાલ વાળંદ

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

હિન્દી-૮.હિન્દી-૯. હિન્દી-૧૦. ગુજરાતી-૧૦

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૧-૦૮-૨૦૦૭

જન્મ તારીખ

:

૦૬-૦૯-૧૯૭૫

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૩૩