શ્રીમતી ઈલાબેન ઈશ્વરભાઈ બારિયા

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.A., B.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

અંગ્રેજી-૮. સંસ્કૃત-૯. સંસ્કૃત-૧૦. અંગ્રેજી-૧૦. કોમ્યુટર-૮. કોમ્યુટર-૯

નિમણૂંક તારીખ

:

૨૧-૦૮-૨૦૦૭

જન્મ તારીખ

:

૦૫-૦૩-૧૯૭૬

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૦૫-૨૦૩૪