શ્રી પરેશભાઈ માલદેભાઈ ભેટારીયા

મદદનીશ શિક્ષક

સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલમાં કામ કરતા માધ્યમિક વિભાગના કર્મચારીની માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

M.A., B.P.Ed.

જે-તે ધોરણમાં શિખવતા વિષયો.

:

પી.ટી-૮. પી.ટી-૯. પી.ટી-૧૦. પી.ટી-૧૨. સ.વિ.-૯ M.D.- કોમ્યુટર-૯

નિમણૂંક તારીખ

:

૦૯-૧૧-૨૦૦૯

જન્મ તારીખ

:

૦૩-૦૮-૧૯૮૪

નિવૃતિની તારીખ

:

૩૧-૧૦-૨૦૪૨